Zarządzenie nr 111/2014 Wójta Gminy Zielonki z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu ds. Opieki Nad Zabytkami i Dziedzictwem Kulturowym

Na podstawie art.30 ust.1, art 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) , w związku z art. 87 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu prawidłowej realizacji „Gminnego programu Opieki nad Zabytkami, przyjętego Uchwałą NR XXI/61/2012 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego programu Opieki nad Zabytkami, powołuję Zespół ds. Opieki Nad Zabytkami i Dziedzictwem Kulturowym w składzie:

1. Mariusz Zieliński – Przewodniczący Zespołu,
2. Arnold Kuźniarski – Członek Zespołu
3. Małgorzata Kmita-Fugiel – Członek Zespołu,
4. Wiesław Borek – Członek Zespołu,
5. Beata Lipień - Łysek - Członek Zespołu,

§ 2
Do zadań Gminnego Zespołu ds Opieki Nad Zabytkami i Dziedzictwem Kulturowym należą zadania związane z realizacją Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami w tym w szczególności:

1. Nadzór nad realizacją poszczególnych zadań związanych z wdrażaniem „Gminnego programu Opieki nad Zabytkami"
2. Aktualizacja zapisów Gminnego programu Opieki nad Zabytkami.
3. Bieżąca weryfikacja postępów prac nad realizacją zadań będących w gestii Wójta
4. Pomiar efektywności Gminnego programu Opieki nad Zabytkami
5. Kontrola nad obiegiem informacji oraz obiegiem środków finansowych.

§ 3
Komisja działa od dnia powołania.

§ 4
Polecenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zielonki
(-) mgr Bogusław Król

Gmina Zielonki - Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018 – 2021